Historia

Źródło: Panorama Goleszowska Nr 3/196. Opracowali: Józef Gawłowski, Jan Śliwka

W wyniku wyborów w dniu 6.09.1997 r. wyłoniono Zarząd w składzie: Jan Śliwka – prezes, Tadeusz Tajner – wiceprezes, Jan Szczuka – sekretarz, Zygmunt Solarski – skarbnik, Henryk Jaszowski – członek, Andrzej Walczysko oraz Bronisław Balcar – gospodarze. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Eugeniusz Szurman – przewodniczący, Jan Juroszek oraz Zdzisław Walczysko – członkowie. Na zebraniu przyjęto, przygotowany przez poprzedni Zarząd poszerzony o grupę roboczą – nowy Statut Towarzystwa . Wprowadzał on wiele istotnych zmian m.in. Sąd Organizacyjny oraz funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego. Na przewodniczącego Sądu Organizacyjnego wybrano Ludwika Budrewicza, a na jego zastępcę Henryka Gutmajera. Rzecznikiem Dyscyplinarnym został Jan Raszka, a jego zastępcą Bogdan Kłodowski. Zarząd energicznie zabrał się do pracy. W pierwszej kolejności opracowano regulaminy Pracy: Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Organizacyjnego. Ponownie zarejestrowano nowy statut oraz skład nowego Zarządu w Sądzie Wojewódzkim w Bielsku – Białej. Zaprowadzono nową dokumentację księgową. Uzyskano nr NIP. Naprawiono szkody powodziowe oraz zarybiono zbiornik karpiem oraz trocią jeziorową. Zimą 1998 roku wybudowano wiatę z pozyskanego drewna z popowodziowych wykrotów. Wiosną wylano betonową posadzkę pod wiatą, wykonano tzw. „pidło”, wyrównano, poszerzono oraz utwardzono plac przed obiektami socjalnymi, a także drogę dojazdową. Wykopano i wzmocniono chodniki wokół Tonu zniszczone w czasie powodzi oraz uporządkowano brzegi akwenu. Przeprowadzono remont świetlicy i kuchni, w której wybudowano zbiornik do sprzedaży ryb. Zbudowano wysepkę na mieliźnie, wykonano i umieszczono drewniane ławy i stoły pod wiatą oraz ławki wokół Tonu. Oprócz tradycyjnych zawodów, organizowano zawody nocne oraz Gminne Zawody dla Dzieci i Młodzieży Szkolnej z okazji Dnia Dziecka. Dwukrotnie odbył się festyn wędkarski, zainaugurowano Wędkarskie Zabawy Andrzejkowe. W okresie przedświątecznym prowadzono sprzedaż karpia. Zorganizowano obchody 40-lecia sportu wędkarskiego w Goleszowie połączone z wręczeniem tytułów Honorowego Członka TW TON. Wydrukowano z tej okazji okolicznościowy folder. 3 marca 2001 roku odbyła się sesja Nadzwyczajna Walnego Zebrania członków TW TON. Wprowadzono poprawki do Statutu, który okazał się w aktualnej rzeczywistości niedoskonały i utrudniał działalność Towarzystwa. Zlikwidowano instytucje Sądu Koleżeńskiego i Rzecznika Dyscyplinarnego. W wyniku wyborów, Zarząd ukonstytuował się następująco: prezes – Jan Śliwka, wiceprezes – Tadeusz Tajner, Jan Szczuka – sekretarz, Jan Gomola – skarbnik, Zygmunt Solarski – członek, Bronisław Balcar i Andrzej Walczysko – gospodarze.

Szefem Komisji Rewizyjnej został Ludwik Budrewicz. Działalność Zarządu tej kadencji skoncentrowała się na poprawie atrakcyjności łowienia i rozbudowie bazy socjalnej. Dobudowano pomieszczenie na opał, rozpoczęto instalację dodatkowych punktów świetlnych na brzegach Tonu. Urządzono ubikację i zamontowano szambo. Wyremontowano pomieszczenie dla książki odłowu. Rozpoczęto wynajem wiaty na rożne uroczystości i spotkania, zapewniano obsługę kulinarną dożynek, delegacji zagranicznych, czy zakończenia Gminnych Rajdów Rowerowych. To wymagało inwestycji w sprzęt kuchenny (kuchnia mikrofalowa, zmywarka , naczynia, lodówki, zamrażarka) oraz sprzęt nagłaśniający. Co roku sadzone były drzewa iglaste, a wycinane liściaste celem ochrony wody przed procesem gnilnym liści w wodzie. Zbudowano schody na północnym brzegu jeziora. Zarząd zrezygnował ze współpracy z kołami PZW z Cieszyna oraz Pogwizdowa. Następne wybory odbyły się 2 marca 2002 roku. Prezesem został ponownie Jan Śliwka, sekretarzem i jednocześnie wiceprezesem Jan Szczuka, skarbnikiem Jan Gomola, kapitanem sportowym Andrzej Ćwiartka, gospodarzami nadal Andrzej Walczysko i Bronisław Balcar, a członkiem Zarządu Tadeusz Kubok. Karola Plintę wybrano szefem Komisji Rewizyjnej, członkami Jerzego Sosnę i Jana Juroszka. Wykonano zadaszenie nad pomieszczeniem kuchni, a także zamontowano rynny wokół całego budynku. Prowadzono bieżące prace remontowe obiektów. Wprowadzono do kalendarza zawody par mieszanych. Dodatkowo organizowano corocznie zawody dla dzieci i młodzieży „Zakończenie wakacji” oraz zawody spinningowe. Towarzystwo wspólnie z OSP Goleszów zapewniło obsługę kulinarną Gminnego Pikniku Sportowego. Po 3 latach, 20 lutego 2005 roku odbyły się kolejne Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Zmarłego przedwcześnie Tadeusza Kuboka zastąpił Leszek Broda. Pozostały skład – bez zmian. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Jerzy Sosna, zastępcą Eugeniusz Macura, a członkiem Jan Juroszek. Kontynuowano sprzedaż ryb przed Świętami Bożego Narodzenia. Została wyasfaltowana droga dojazdowa oraz przeprowadzono na szeroką skalę remont chodników wokół Tonu. Zrezygnowano ze współpracy z Kołem PZW w Ustroniu. Wprowadzono klasyfikację GRAND PRIX zawodów sportowych.

Ostatnie wybory Zarządu TW TON w pięćdziesięcioletniej historii wędkarstwa w Goleszowie miały miejsce 1 marca 2008 r. Od tego czasu Zarząd działa w składzie: prezes – Jan Śliwka, sekretarz i jednocześnie wiceprezes – Jan Szczuka, Jan Gomola – skarbnik, Jerzy Sosna – kapitan sportowy, Bronisław Balcar i Leszek Broda – gospodarze oraz Andrzej Ćwiartka – członek Zarządu. Komisji Rewizyjnej szefuje aktualnie Eugeniusz Macura, zastępcą jest Mirosław Śliwka, a członkiem Jacek Lankocz. Do ubiegłorocznych osiągnięć zaliczyć można malowanie dachów, dokończenie remontu tzw. Elektrykarni oraz dokończenie budowy wiaty na tzw. Golanie. Przygotowano również skromne obchody rocznicy 50 – lecia istnienia zorganizowanego sportu wędkarskiego w Gminie Goleszów. Wydrukowano okolicznościowy folder. Aktualnie Towarzystwo Wędkarskie TON liczy 96 członków, w tym 7 honorowych, nie licząc członków wspierających. W roku jubileuszowym zarybiono akwen 2.5 tonami karpia, 200 kg sandacza, 100 kg szczupaka oraz 500 kg karasia.

Członkami Towarzystwa są ludzie rożnych zawodów, rożnego wykształcenia i wieku, rożnych statusów materialnych. Łączy ich poczucie koleżeństwa, sportowej rywalizacji, chęć obcowania z przyrodą, miłość do przyrody oraz otaczającego nas świata. 50 lat to okres w historii niewiele znaczący. Jednak 50 lat istnienia zorganizowanej działalności wędkarskiej w Gminie Goleszów to szmat czasu. Już trzecie pokolenie wędkarzy podziwia i podpatruje swoich dziadków w pasji moczenia kija w czystej wodzie goleszowskiego Tonu. Brać wędkarska dała z siebie wiele, aby nasze Towarzystwo było postrzegane pozytywnie nie tylko na forum naszej gminy, lecz także poza jej granicami. Członkowie Towarzystwa Wędkarskiego TON są dumni z tego, że ich obiekty wyglądają tak, a nie inaczej. Szczycą się tym, że posiadają w miarę przyzwoitą bazę socjalną wyposażoną w przyzwoitą kuchnię, salę zebrań, ubikacje, magazyny. Wyremontowane są dachy, funkcjonują kominki. Jest dostępny przyzwoity dojazd do jeziora, utwardzony i pojemny parking, w miarę szerokie, lecz niestety wymagające ciągłych remontów chodniki. Dzięki podwójnym schodom obiekt nasz stał się spacerową ”Mekką” mieszkańców Goleszowa i nie tylko. Wspaniałe widoki, spokój, utrzymywany na bieżąco porządek i widoczna w czystej wodzie Tonu (I klasa czystości) plejada wielu gatunków ryb są powodem niekłamanego zachwytu odwiedzających. Praktycznie cały Ton jest już oświetlony. Co roku czynione są starania zmierzające do zapewnienia jak największej atrakcyjności połowów. Kontynuowane jest corocznie sadzenie drzew. Nasze Towarzystwo postrzegane jest na terenie gminy nie tylko jako organizacja prężna, na którą można liczyć przy organizacji imprez sportowych i kulturalnych. Wysoko jest oceniane jako organizator gminnych zawodów wędkarskich dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Jego dokonania są eksponowane w prasie lokalnej i regionalnej. Prowadzona jest Kronika. Nie sposób w takim krótkim opracowaniu uwzględnić wszystkie aspekty 50-lecia działalności wędkarskiej, opisać wszystkich dokonań, wymienić wszystkie nazwiska. Należy jedynie złożyć hołd i podziękowanie tym wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju sportu wędkarskiego w Goleszowie i dzięki którym możemy dziś obchodzić tak piękny jubileusz. Jezioro Ton jest dzierżawione przez wędkarzy od Gminy Goleszów, która rzeczowo i finansowo wspiera ich działania. Dwupokoleniowy wysiłek wędkarzy przyniósł spodziewane efekty. Niech będą one zachętą dla ich następców. Trzeba kontynuować działania, by Ton był zawsze najpiękniejszym zakątkiem Goleszowa.

KRONIKI ARCHIWALNE

1958 - 1975

1975 - 1991

1992 - 1994

1995 - 1999

2000 - 2005

2006 - 2012

© Copyright 2022 - Towarzystwo Wędkarskie TON w Goleszowie - All Rights Reserved

Free AI Website Creator